กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6526
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reltionships between lifelong lerning, job chrcteristics, nd job performnce mong professionl nurses in regionl hospitl in chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุจรี ไชยมงคล
อารีรัตน์ ขำอยู่
ยุพเรศ มาตาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ -- การทำงาน
พยาบาลวิชาชีพ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ มีความสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการการพยาบาลการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสามารถในการปฏิบัติงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวชิาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี และไม่มีตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล จำนวน 266 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงาน และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแบบสอบถาม 3 ส่วนหลังมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .86, .89 และ .89 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ ในระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.56) และมีคะแนนเฉลี่ยของรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการเป็นผู้นำมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 3.99, SD = 0.47) และด้านการสอนผู้ป่วยและญาติมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (M = 3.80, SD = 0.40) นอกจากนั้นความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (r=.50, p= .001) และคุณลักษณะของงาน (r= .65, p= .001) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของงาน และควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6526
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น