การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-; อัมภา วรกลีบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา.
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; มนัญญา หาญอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพร ดอกไม้, และอื่นๆ
2561การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนและผลกระทบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภาพร หงษ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพรรณ นิลศิริ, และอื่นๆ
2563ผลการจัดโปรแกรมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองที่มีต่อการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; รจฤดี โชติกาวินทร; จุฑามาศ อินทพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลการจัดโปรแกรมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองที่มีต่อการหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑามาศ อินทพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547ผลการใช้โปรแกรมการให้เทคนิคแม่แบบเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อมรรัตน์ สงวนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2553ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความก้าวร้าวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2547ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จินตนา สนธิวงศ์เวช,2511; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2546ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมและกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ศิริรัตน์ เวียงพระปรก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว.
2546ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมและกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ศิริรัตน์ เวียงพระปรก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว.
2552ผลของการให้คำปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีทางเลือกต่อการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-; ปราณี ธรดุษฎี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา.
2551ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น-; มนทกานต์ กุลวิจิตร์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2552ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อยุทธวิธีการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-; วณิชช์ แสงสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2559ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรียุวดี รอดจากภัย; พรนภา หอมสินธุ์; อโนทัย ฟุ้งขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย-; ประสบสุข ปราชญากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2548ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ เขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นรากร จรรยาสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2560โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการกลัวตกเทรนด์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพูลพงศ์ สุขสว่าง; พีร วงศ์อุปราช; สิริลักษณ์ ประดุจพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา