การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คุณภาพน้ำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขุมเหมืองเก่าในจังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาระบบวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์; จันทนา ปัญญาวราภรณ์; ชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2539การศึกษา Cysts อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยสมถวิล จริตควร; สมภพ รุ่งสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2534การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแร่ธาตุ อาหารพืชในทะเล บริเวณแหลมฉบังวิทยา บุญถนอม; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การศึกษาคุณภาพน้ำ ในเขตว่ายน้ำ ชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2534แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2530การสำรวจคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณแหลมฉบังแววตา ทองระอา; สุพจน์ ฐิตธรรมโม; รวิวรรณ สังขศิลา; วิไลวรรณ ต้นจ้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2545การสำรวจดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์วันดี นิลสำราญจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2565การเตรียมปฏิบัติการ รายวิชา 30933259 ปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสรนนท์ วัฒนพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการครอบคลุมพื้นที่ของพรมทะเล (Palythoa caesia) และคุณภาพน้ำในแนวปะการัง จังหวัดชลบุรีชนม์ ภู่สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งสถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนบริเวณประมงพื้นบ้านบ้านตากวน – อ่าวประดู่: กรณีศึกษานิเวศน์ชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2560คุณภาพน้ำดื่มของตู้นำหยอดเหรียญและการรับรู้ความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้น้ำในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครศิริรัตน์ ล้อมพงศ์; อริยานุติ ธวัชชัยไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2538คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561ผลกระทบของคุณภาพน้ำและดินตะกอนต่อการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; ชุติมณฑน์ ภู่นภาอำพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2536ผลของพีเอช (pH) ต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของอุณหภูมิและความหนาแน่นของการลําเลียงลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ลูกกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ระยะโพสลาวา ต่อการรอดตาย ความแข็งแรงและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ใช้ลําเลียงบางประการบุญรัตน์ ประทุมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำ และของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เบญจวรรณ คชเสนี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
2551เทคโนโลยีการบำบัดน้ำโดยการใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; สรวิศ เผ่าทองศุข; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; บัญชา นิลเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล