กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/138
ชื่อเรื่อง: การสำรวจคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณแหลมฉบัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Servey of sea water quality in laem Chabang area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
สุพจน์ ฐิตธรรมโม
รวิวรรณ สังขศิลา
วิไลวรรณ ต้นจ้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ
น้ำทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/138
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
83376.pdf715.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น