กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/343
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณภาพน้ำ ในเขตว่ายน้ำ ชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2534
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on coastal water quality in the swimming zones at bangsaen, pattaya and jomtien beaches in chonburi province in 1991
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
พัฒนา ภูลเปี่ยม
ไพฑูรย์ มกกงไผ่
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ - - ชลบุรี
คุณภาพน้ำ - - พัทยา
คุณภาพน้ำ
ชายทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พบว่าคุณภาพน้ำในแต่ละที่เป็นดังนี้ หาดบางแสน มีค่าอุณหภูมิน้ำ 27.0-32.0 'C ความเค็ม 17.0-36.0 %. ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.92-8.36 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.5-8.8 mg/l ค่าบีโอดี 0.4-7.4 mg/l ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม 13-18,000 MPN/100 ml และปริมาณพีคอลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย 8-2,400 MPN/100 ml หาดพัทยา มีค่าอุณหภูมิน้ำ 28.0-32.0 'C ความเค็ม 27.0-35.0 %. ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.70-8.45 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 4.6-12.5 mg/l ค่าบีโอดี 0.3-8.0 mg/l ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม 21-240,000 MPN/100 ml และปริมาณพีคอลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย 2-130,000 MPN/100 ml หาดจอมเทียน มีค่าอุณหภูมิน้ำ 28.0-32.0 'C ความเค็ม 30.0-36.0 %. ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.75-8.39 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.1-8.9 mg/l ค่าบีโอดี 0-8.3 mg/l ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม <2-2,800 MPN/100 ml และปริมาณพีคอลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย <2-2,400 MPN/100 ml ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ ซึ่งกำหนดให้มีค่าของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียรวมได้ไม่เกิน 1,000 MPN/100 ml พบว่าคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 หาดมีสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะแก่การว่ายน้ำเป็นบางพื้นที่และในบางเดือนเท่านั้น ยกเว้นหาดพัทยาโดยเฉพาะพัทยาใต้มีสภาพที่เสื่อมโทรมเกือบตลอดทั้งปี เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำของทั้ง 3 หาด พบว่าหาดจอมเทียนมีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาได้แก้หาดบางแสน ส่วนหาดพัทยามีสภาพเสื่อมโทรมมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 หาด ในปี 2534 มีสภาพเสื่อมโทรมลงมากขึ้นจากปี 2532 และปี 2533
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/343
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น