การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพอใจในการทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตรวจสอบความทับซ้อนกันของภาวะสันนิษฐานทางจิตวิทยาในบริบทของการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์การ : กรณีศึกษาภาวะสันนิษฐานความพึงพอใจในงานความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นันทา สู้รักษา; สมศักดิ์ เจริญพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การพัฒนาแผนงานเชิงนโยบายเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 4.0 ตามต้นแบบคุณลักษณะองค์กรแห่งความสุขภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยนพดล เดชประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิราภรณ์ ชัยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบังธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลตำบลบางพระ.อนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557-2560ศรีหทัย เวลล์ส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สุเมธ งามกนก; คุณวุฒิ คนฉลาด; มณชยา ศานติ์สุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ความพึงพอใจและแนวทางเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วารีวรรณ คงชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการสอนของโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ณฐกร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความเป็นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน: กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; พัชรี ถุงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดฉะเชิงเทราศิริกานต์ ทิมย้ายงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตกำรทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออกมโนวรรณ มากมา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2551ภาวะการทำงานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้างต่อบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชา การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาพิเชษฐ์ เมืองโคตร; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ณรงค์ พรมสืบ