การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม Boutique ซ้ำในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภัทรี ฟรีสตัด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีรพงษ์ ใจชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2553การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Gap analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพฯทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2560การปรับปรุงความพึงพอใจการให้บริการในองค์กรภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการคิดเชิงออกแบบวรัตถา อุทยารัตน์; วิทยา จันทร์ทรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การวิเคราะห์ความรู้สึกผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; นันทภัค สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการส่งสินค้าในช่องทางไปรษณีย์ บริษัทขนส่งและรถทัวร์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิยา ชมโฉม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2549การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการเรือโดยสารท่องเที่ยวในเส้นทางแหลมงอบ-เกาะช้างจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุรินทร์ กุลทนันท์,2505; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังสินค้าและบริการรับขนส่งสินค้ากรณีศึกษาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; นฤภัทร ต้นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2553การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; อุฬาริน เฉยศิริ
2563การเปรียบเทียบพฤติกรรมและการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการในร้านขายยาในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; สุภพงษ์ หงษ์กิตติยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2559ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา จันทร์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; นวิยา พันธฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2546ความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดระยองที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยองรุ่งทิวา ปฏิสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. มหาวิทยาลัยบูรพา
2558ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของสถานีตำรวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัยน์ปพร พูดตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2549ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมล ขอบใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2558ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยวุฒิ ประสิทธิเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วเอกวิทย์ มณีธร; ช่อผกา อรุณเนตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; วิรัญญา จิรกิจธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิรัญญา จิรกิจธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง