การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความขัดแย้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การจัดการความขัดแย้งของชุมชนอันเนื่องมาจากนโยบายการเวนคืนที่ดินของรัฐกรณีศึกษา ชุมชนแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริสา สมภมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิตศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; ปิติวรรธน์ สมไทย; วัชระ ถินถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2545ความขัดแย้งในการจัดการโครงการก่อตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม : ศึกษากรณี จังหวัดชลบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุริยัน บุญแท้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาบงกช นักเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ฐิติชญา ชิณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลกระทบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมผ่านความไว้วางใจ ความผูกพัน พฤติกรรมการจัดการความรู้อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; บรรพต วิรุณราช; สุธนี บิณฑสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิผลขององค์กรที่ใช้การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมสาวิตรี บิณฑสันต์; วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์; อัจฉรา สุวรรณเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560สภาพปัญหาและแนวทางจัดการความขัดแย้งในชุมชนของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดาธานีลือชัย วงษ์ทอง; พัชราภรณ์ หลักทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ