กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8549
ชื่อเรื่อง: การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cretive visul rt tht the discrepncy between the test with the vlue of life
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
ปิติวรรธน์ สมไทย
วัชระ ถินถาวร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การสอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ความขัดแย้ง
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสอบคือการวัดผลของการเรียนรู้ของการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยการสอบนั้นมีความสำคัญมากในการศึกษา แต่ในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนนั้นก็ยังมีด้านความสามารถหลายอย่างไม่สามารถวัดได้จากการทำข้อสอบโดยเฉพาะการสอบ O-NET ที่ไม่สามารถวัดคุณภาพของตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ๆ เพราะการสอบที่เน้นการติวข้อสอบนั้นไม่สามารถวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ คุณธรรม และคุณค่าชีวิตของผู้เรียนได้ การศึกษานั้นควรเป็นไปเพื่ออิสรภาพของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใช้วัดคุณค่าของชีวิต การสอบ O-NET เป็นเพียงการวัดความรู้จากเพียงแค่ 4 วิชา แต่กลับถูกนำมาใช้ในการประเมินตัดสินคุณค่าของตัวนักเรียน ซึ่งตัวผู้เรียนนั้นมีความสามารถหรือความฉลาดบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ความฉลาดนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ซึ่งทั้ง 8 ด้านนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยการสอบทั้งหมด และคุณค่าของชีวิต มีหลายด้านที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยการสอบ เช่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ คุณค่าของชีวิต การสอบจึงไม่สามารถนำมาใช้วัดความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถใช้ในการตัดสินคุณค่าของชีวิต เกิดความขัดแย้งระหว่างการสอบกับคุณค่าของชีวิต เป็นผลให้เกิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ แสดงความขัดแย้งระหว่างการสอบกับคุณค่าของชีวิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ไร้วิญญาณในการศึกษาเรียนเพื่อเพียงแค่สอบ และนำเสนอความคิดออกมาในรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ สะท้อนมุมมองให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920650.pdf3.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น