การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ครู -- ความพอใจในการทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การตรวจสอบอิทธิพลของความลำเอียงจากวิธีร่วมที่มีต่อความเที่ยงตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ SMFA & MMFA : กรณีศึกษาโมเดลคุณภาพชีวิตในการทำงานวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; มณีญา สุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; สมศรี ทองนุช; อนุสรา สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครูอัตราจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ชัยพจน์ รักงาม; จิรภา พันศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทรสุรัตน์ ไชยชมภู; อัจฉราพร สารสมัคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุเมธ งามกนก; ผกาวรรณ ติยัพเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูผู้สอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธร สุนทรายุทธ; สุภาภรณ์ แก้วสุฟอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รักชนก คำวัจนัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิกุล ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2559การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสถาพร พฤฑฒิกุล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อรพรรณ คำมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย อำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุวิทย์ อยู่ยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย อำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุวิทย์ อยู่ยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความคาดหวังของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1สุเมธ งามกนก; สหัสทยา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความผูกพันต่อองค์การของครูและบุคลากรโรงเรียนพนัสพิทยาคารจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; วราทิพย์ เอี่ยนเหล็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มไชยราช-ช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1สุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; อรรถพงค์ รักมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4สุรัตน์ ไชยชมภู; ปิยธิดา อำภาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1สุรัตน์ ไชยชมภู; นรุต สิทธิฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; นิตติยา เกื้อทาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์ชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; ชลธิชา พลอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; ประชุมพร บุญมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจการบริหารของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในตำบลคลองกิ่ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; มานิดา โสมณวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์