กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7018
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The reltionship between school directors’ good governnce dministrtion nd techers’ job stisfction of Plukdeng district school: Ryong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนวิน ทองแพง
สมุทร ชำนาญ
นิตติยา เกื้อทาน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา -- ไทย -- ระยอง
ผู้บริหารโรงเรียน (ประถมศึกษา) -- ไทย -- ระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ธรรมรัฐ
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียน ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง จากตารางกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. -607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 186 คน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามรายชื่อโรงเรียน ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จำนวน 53 ข้อ เป็นแบบสอบถาม โดยค่าอำนาจจำแนกคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าอยู่ระหว่าง .25-.97 ค่าความเชื่อมั่น .95 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีค่าอยู่ระหว่าง .33-.95 ค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ Peason (r) (Peason’s Product-Moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7018
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น