การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การบูรณาการการออกแบบเพื่อ ซิกซ์ ซิกม่า กับมาตรฐาน ISOฤภูวัลย์ จันทรสา; ฐิติกานต์ วุ้นสีแซง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การประยุกต์วิธีทางวิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบเครื่องกดขดลวดเข้าทุ่นอาร์เมเจอร์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวุฒิ บุราณศรี,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2561การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคลีนและไคเซ็น : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมลิฟต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อริยะ เสมอวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทแผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุนอาภัสรา แสงนาค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดารารัตน์ นาคละออ, และอื่นๆ
2559การพัฒนาอุปกรณ์เจาะกระดาษแบบรูเดียวบรรหาญ ลิลา; ณัฐวุฒิ จินดากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การพัฒนาเศษวัสดุเซรามิกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycling ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมฝนทิพย์ วรรธนะศิรินทร์ รังสิตสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555การออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISOธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนวัฒน์ บุญเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2564การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การต่อยอดสินค้าของฝากประจำจังหวัด และการพัฒนาหลักสูตรชุมชนด้านการจัดการด้านการออกแบบและการเพิ่มช่องทางการตลาด: กรณีศึกษา ชุมชนหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้วรสา สุนทรายุทธ
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากภูมิปัญญาทอผ้าฝ้ายร่วมกับเส้นใยก้านโหม่งต้นจาก ชุมชนอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราจุฬาวรรณ ดีเลิศ; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
2557การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคลเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Junction box module โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ AHP กรณีศึกษา : บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สยุมพล โชควิสิฐกุล,2530; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2554การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อการส่งออกตลาดเอเชียเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคโดยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาและเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ วรรณอ้าย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2563ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่ซอ, มิยอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่ซอ, มิยอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าท้องถิ่นพรรณี พิมาพันธุ์ศรี
2563รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพรรณี พิมาพันธุ์ศรี
2562โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียวรสา สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์