กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4753
ชื่อเรื่อง: นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Innovative Rubber Design of Miscellaneous Items in New Normal Life
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ซอ, มิยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ยางพารา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในยุคสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากขึ้นในที่อยู่ อาศัย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร นอกจากนี้พื้นที่สำหรับทำอาหาร พื้นที่ในสวนก็เป็นพื้นที่ที่ สามารถดึงดูดให้มีความน่าสนใจขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้แผ่นยางพารา ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ 2. เพื่อทดลองกระบวนการ เทคนิควิธีการผลิตเชิงบูรณาการ และ 3. เพื่อออกแบบแบรนด์ และออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (Product Design for New Normal) วิธีการดำเนินงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ การทดลองหา กระบวนการเทคนิคที่เหมาะสม จากนั้นคัดเลือกเทคนิควิธีการ และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าแผ่นยางพาราสามารถใช้ร่วมกับวัสดุที่ได้ คือ ผ้า และหนังแท้ ด้านเทคนิค วิธีการผลิตที่เหมาะสมคือ วิธี Die cut ผสมกับเทคนิคการตัดเย็บ การสร้างแบรนด์ที่ใช้คือ SEOMIYOUNG ซึ่งเป็นชื่อของนักออกแบบ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ของโลโก้ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานของพยัญชนะเกาหลีและสระของชื่อนักออกแบบ ดังนั้นความสวยงามทางสัญศาสตร์ของเครื่องหมายสัญลักษณ์จึงได้รับการออกแบบเชิงเปรียบเทียบและเชิงสัญลักษณ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์และสุนทรียะที่สะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ แสดงถึงความอบอุ่นของการออกแบบผ่านการผสมผสานของสีและพื้นผิวที่หลากหลาย ความเป็น เส้นตรงและความเรียบง่ายด้วยการออกแบบลวดลายที่สร้างสรรค์ของแบรนด์
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4753
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_217.pdf258.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น