กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4753
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorซอ, มิยอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-09-06T03:06:59Z
dc.date.available2022-09-06T03:06:59Z
dc.date.issued2564
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4753
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564th_TH
dc.description.abstractในยุคสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากขึ้นในที่อยู่ อาศัย ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร นอกจากนี้พื้นที่สำหรับทำอาหาร พื้นที่ในสวนก็เป็นพื้นที่ที่ สามารถดึงดูดให้มีความน่าสนใจขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้แผ่นยางพารา ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ 2. เพื่อทดลองกระบวนการ เทคนิควิธีการผลิตเชิงบูรณาการ และ 3. เพื่อออกแบบแบรนด์ และออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (Product Design for New Normal) วิธีการดำเนินงานวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ การทดลองหา กระบวนการเทคนิคที่เหมาะสม จากนั้นคัดเลือกเทคนิควิธีการ และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าแผ่นยางพาราสามารถใช้ร่วมกับวัสดุที่ได้ คือ ผ้า และหนังแท้ ด้านเทคนิค วิธีการผลิตที่เหมาะสมคือ วิธี Die cut ผสมกับเทคนิคการตัดเย็บ การสร้างแบรนด์ที่ใช้คือ SEOMIYOUNG ซึ่งเป็นชื่อของนักออกแบบ เครื่องหมายสัญลักษณ์ ของโลโก้ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานของพยัญชนะเกาหลีและสระของชื่อนักออกแบบ ดังนั้นความสวยงามทางสัญศาสตร์ของเครื่องหมายสัญลักษณ์จึงได้รับการออกแบบเชิงเปรียบเทียบและเชิงสัญลักษณ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์และสุนทรียะที่สะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ แสดงถึงความอบอุ่นของการออกแบบผ่านการผสมผสานของสีและพื้นผิวที่หลากหลาย ความเป็น เส้นตรงและความเรียบง่ายด้วยการออกแบบลวดลายที่สร้างสรรค์ของแบรนด์th_TH
dc.description.sponsorshipคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectยางพาราth_TH
dc.subjectการออกแบบผลิตภัณฑ์th_TH
dc.titleนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพาราในฐานวิถีชีวิตใหม่th_TH
dc.title.alternativeInnovative Rubber Design of Miscellaneous Items in New Normal Lifeen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsmy750@gmail.comth_TH
dc.year2564th_TH
dc.description.abstractalternativeIn the era of COVID-19, more and more time is spent in the residential and indoor environment. In addition, a space for storing food, cooking, and a space that can be used as a new garden is attracting attention. The objectives of this research are 1. to study and analyze the use of para rubber sheet with other materials 2. to test the process, integration of production techniques and 3. To create a brand identity and product design for a New Normal. An integrated research methodology is divided into 2 processes. At first, the experimental process to find the appropriate technique; and experimental techniques and methods. The second is the product design process to reach the research objective with the identified branding. The results showed that the rubber sheet could be used with the fabric and genuine leather materials. Moreover, the production methods are suitable for die-cutting and sewing techniques. The brand creation used is the SEOMIYOUNG, the initial of the designer. The symbol mark of the logo is inspired by the combination of the Korean consonants and vowels of the designer's name. Therefore, the geographic aesthetics of the symbol mark is designed metaphoric and semiotic. The symbolic and aesthetic symbol mark reflected in the product metaphorically with warmth expression through the combination of various colours and textures and the linearity and cleanliness with the creative pattern design of the brand.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_217.pdf258.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น