การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิวัฒน์ งามการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2557การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ระดับสูง: การวิจัยนำร่องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิรินธร สินจินดาวงศ์; ภัทราวดี มากมี; ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม; ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม; วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล, และอื่นๆ
2557การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงสิรินธร สินจินดาวงศ์; วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล; ภัทราวดี มากมี; ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม; ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์, และอื่นๆ
2554การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยมภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุรีย์ สร้อยเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์เทพ ทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550ประสบการณ์ของครูผู้ร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลที่คัดสรรแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกสารทิศ สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก-; วนิดา วงษ์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก-; วนิดา วงษ์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิณณวัตร ปะโคทัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549องค์ประกอบที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ที่สนองตอบต่อปัญหาและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรีพร อนุศาสนนันท์; ประชา อินัง; ยมทอง อัคราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560โมเดลปัจจัยการบริหารเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; ปาริชาติ เวเบอร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์