การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การลงทุน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการด้านการเงินประเภทอาคารพักอาศัยรวม (อะพาร์ตเมนต์ หรือ หอพัก)เที่ยง ชีวะเกตุ; วิทยา เชยชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อขยายกิจการธุรกิจบริการร้านซัก-รีด ในบริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ธโณทัย การสมจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยศิริวรรณ สมนึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกมลวรรณ รอดหริ่ง
2560การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; นันทวัฒน์ ร่มเริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2548การศึกษาเชิงสำรวจการดำเนินการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในต่างประเทศและการใช้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2560การศึกษาแนวทางการลงทุนด้านธุรกิจก่อสร้างในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลือชัย วงษ์ทอง; รัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การสะสมทุนของเครือธุรกิจครอบครัวและความขัดแย้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก: กรณีศึกษาบริษัททีพีไอจำกัด (มหาชน)สุธี ประศาสน์เศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรายุทธ สรีระพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2548การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2548การใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสาสามารถในการแข่งขันทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2561ความเป็นไปได้ในการลงทุนคลินิกแพทย์ไทยประยุกต์ในจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อัญญารัตน์ สุภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ความเป็นไปได้ในการลงทุนคลินิกแพทย์ไทยประยุกต์ในจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญญารัตน์ สุภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2557ผลของการลงทุนของร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมไปยังชุมชนต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างร้านค้าปลีกและผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; ณัฐิณี แซ่โง้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563รูปแบบการลงทุนของประกันสังคมไทยที่มีประสิทธิภาพศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา สุ่มแสนหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561แนวทางการปฏิบัติของที่ปรึกษาการลงทุนด้านอาหารในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทักษณา สง่าโยธิน; อัชวฤณ ถนอมเนื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561แนวทางการปฏิบัติของที่ปรึกษาการลงทุนด้านอาหารในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทักษณา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัชวฤณ ถนอมเนื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์.