การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การรับรู้

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Gap analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพฯทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง สาเหตุของการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริพร จริยาจิรวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2563การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอนุรัตน์ อนันทนาธร; ปิโยรส ศรีคำน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังกระทิงแดงชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญศิริ ธรรมสุธน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2558การรับรู้ข่าวสารด้านกีฬาและการนำข่าวสารด้านกีฬาไปใช้ประโยชน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; ยงยุทธ แสนประสิทธิ์; กุหลาบ แก้วมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2553การรับรู้ระดับความเครียดและต้นเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบกิจการที่มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานระดับต่ำและสูงปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิงชัย เมธพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทนา คะลา, และอื่นๆ
2557การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส; วรรณี เดียวอิศเรศ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; พิริยา ศุภศรี; สุวรรณี มหากายนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานดุจดาว ศุภจิตกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2552การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้างโรงผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลวและโรงงานผลิตเหล็กแท่งตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; วัลลภ ใจดี; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2548การรับรู้และการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจินดาภรณ์ สุรเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก.สถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถในตนเองของครูไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สายใจ อินทรณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์อานนท์ ไชยสุริยา; ดรุณรัตน์ ดีทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ชะเอม มีเชาวน์
2555การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา; อิสระ วังกานนท์; สันติธร ภูริภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์