การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การนอนหลับ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562ความวิตกกังวลกับคุณภาพการนอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; พงศ์พันธุ์ สุริยงค์; กฤตภาส กังวานรัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาภรณ์ ดีนาน; ยุวรรณฎา แทนมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดชลบุรีพงษ์พันธ์ จันทฑีโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2550คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดชลบุรีพงษ์พันธ์ จันทฑีโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2550ปัจจัยที่ทำนายบทบาทของผู้ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมการนอนหลับในผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี-; จันทนงค์ อินทร์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2564ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการหายใจต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อรชร บุญลา; จารุวรรณ เวียร์ร่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2554ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารกนันทพร ปรากฏชื่อ; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีรวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนีย์ หอยทอง, และอื่นๆ