กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10086
ชื่อเรื่อง: ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการหายใจต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of sleep deprivtion nd brething control on utonomic nervous system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อรชร บุญลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จารุวรรณ เวียร์ร่า
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
คำสำคัญ: การนอนหลับ
การพักผ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10086
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910128.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น