กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3002
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การนอนหลับ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไตวายเรื้อรัง - - ผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3002
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p65-80.pdf243.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น