การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เบญจวรรณ ชิวปรีชา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การวิเคราะห์นิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายกจันทิมา ปิยะพงษ์; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2556การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะขาม จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; ณัฎฐา มูลปา; รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรีรัชดา ไชยเจริญ; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; จันทิมา ปิยะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ความหลากชนิดเฟินในโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลาย จุลลักษณะ และคุณสมบัติบางประการของไม้ไผ่ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ความหลากหลายของหอยทะเลจิ๋ว (Gastropoda: caenogastropoda ตามแนวชายฝั่งบริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุรีพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; จิรภัทร ขาวทุ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2556ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขาเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขาเบญจวรรณ ชิวปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายชนิดพรรณไม้น้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์และลำน้ำสาขาเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการประเมินสถานภาพของสัตว์น้ำท้องถิ่น: กรณีศึกษาในหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) ที่ถูกรุกรานโดยหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรีจันทิมา ปิยะพงษ์; สยาม อรุณศรีมรกต; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; รัชดา ไชยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการประเมินสถานภาพของสัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายการบัญชีแดง กรณีศึกษาในหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) ที่ถูกรุกรานโดยหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรีจันทิมา ปิยะพงษ์; สยาม อรุณศรีมรกต; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; รัชดา ไชยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; กาญจนา หริ่มเพ็ง; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; สาวินีย์ สีมาขันธ์, และอื่นๆ
2557ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี.เบญจวรรณ ชิวปรีชา; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; เสาวนีย์ สีมาขันธ์; ปริยาภา เกตุกล, และอื่นๆ
2561สัณฐานวิทยาเรณูพืชดอกในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ตเบญจวรรณ ชิวปรีชา; ปราณี อินสุทน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าว จากนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวใช้สารเคมีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557โครงการวิจัยความหลากหลายชนิดพรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี.เบญจวรรณ ชิวปรีชา; ชัยมงคล คงภักดี; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์