กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2650
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจวรรณ ชิวปรีชา
เอกรัฐ ศรีสุข
กล่าวขวัญ ศรีสุข
เสาวนีย์ สีมาขันธ์
ปริยาภา เกตุกล
พรสุดา กันแก้ว
กาญจนา หริมเพ็ง
คํารณ เลียดประถม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: พืชสมุนไพร
ฤทธิ์ต้านอักเสบ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารประกอบฟีนอล
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การศึกษานี้ทําการประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบ และวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของส่วนสกัดเอทานอล และส่วนสกัดน้ำของพืชสมุนไพร 15 ชนิด จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรีการประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบ ทําโดยวิเคราะห์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) และพรอสตาแกลนดิน E2 (prostaglandin E2) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด์ (lipopolysaccharide) ทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์แมคโครฟาจที่สัมผัสกับส่วนสกัดของพืชโดยวิธี MTT และตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu ผลการศึกษาพบว่าส่วนสกัดของพืชสมุนไพรที่ศึกษามีฤทธิ์ต้านอักเสบ ส่วนสกัดใบสาบแร้งสาบกามีฤทธิ์ในการต่านการอักเสบสูงที่สุด โดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์นอกจากนี้พบว่าความสามารถในการต้านอักเสบและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของส่วนสกัดมีความสัมพันธ์ที่ต่ํา ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าใบสาบแร้งสาบกาเป็นแหล่งของสารต้านอักเสบตามธรรมชาติที่ดี The present study was performed to evaluate anti-inflammatory activity and total phenolic contents of ethanolicand water extracts of 15 medicinal plants from Ban Ang-Ed official community forest, Chantaburi Province. The anti-inflammatory activitywas determined by measuring an inhibitory effect onnitric oxide and prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages. The cell viability of macrophages exposed to the plant extracts was determined by MTT assay. Total phenolic contents were estimated by Folin-Ciocalteu method.The results show that anti-inflammatory activity was observed in the studied plant extracts.The extract from Ageratum conyzoidesLinn leaves exhibited the highest anti-inflammatory activity withno significant cytotoxicity. Additionally, the correlation of anti-inflammatory activity and total phenolic contents of the extracts was low. These obtained results indicated that leavesof A. conyzoidesare good sources of natural anti-inflammatory agents.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2650
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
304-311.pdf834.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น