กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3945
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์นิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Analysis of ecosystem services in organic rice paddy fields in Nakhon Nayok province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
เบญจวรรณ ชิวปรีชา
กฤษนัยน์ เจริญจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: ข้าว
เกษตรอินทรีย์
ระบบนิเวศ
นิเวศวิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานที่ ศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นา ข้าวเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการโดยประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยาน ขนาดเล็ก 2. การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าว อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี และ 3. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และ นาข้าวใช้สารเคมี ผลการศึกษาทั้ง 3 โครงการพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนาข้าว อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของนาข้าวอินทรีย์โดยการ วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าว พบว่า นาข้าวอินทรีย์ให้กำไรสุทธิมากกว่านาข้าวใช้สารเคมี ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการผลิตข้าวอินทรีย์ทำให้เกิดประโยชน์จากนิเวศบริการมากกว่าการผลิตข้าวโดย ใช้สารเคมี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3945
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_092.pdf460.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น