กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3945
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.authorเบญจวรรณ ชิวปรีชา
dc.contributor.authorกฤษนัยน์ เจริญจิตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
dc.date.accessioned2020-08-28T03:13:21Z
dc.date.available2020-08-28T03:13:21Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3945
dc.description.abstractแผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานที่ ศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นา ข้าวเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการโดยประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยาน ขนาดเล็ก 2. การเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าว อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี และ 3. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และ นาข้าวใช้สารเคมี ผลการศึกษาทั้ง 3 โครงการพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างนาข้าว อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของนาข้าวอินทรีย์โดยการ วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการผลิตข้าว พบว่า นาข้าวอินทรีย์ให้กำไรสุทธิมากกว่านาข้าวใช้สารเคมี ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการผลิตข้าวอินทรีย์ทำให้เกิดประโยชน์จากนิเวศบริการมากกว่าการผลิตข้าวโดย ใช้สารเคมีth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectข้าวth_TH
dc.subjectเกษตรอินทรีย์th_TH
dc.subjectระบบนิเวศth_TH
dc.subjectนิเวศวิทยาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
dc.titleการวิเคราะห์นิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายกth_TH
dc.title.alternativeAnalysis of ecosystem services in organic rice paddy fields in Nakhon Nayok provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailchantimap@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailbenchawon@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailkitsanai@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research program was aimed to investigate “analysis of ecosystem services in organic rice paddy fields in Nakhon Nayok province”. There are three research projects under this program: 1. the development of geoinformation for monitoring of organic rice paddy fields based on ecosystem services using Earth satellite observation and small unmanned aerial system (sUAS) 2. a comparison of ecosystem services through prey regulation by predatory Arthropods in organic and conventional rice paddy fields and 3. a comparison of some rice properties from organic and conventional rice paddy fields. According to these studies, it was found that there was no significant difference between organic and conventional rice paddy fields. However, when comparing ecosystem services of the organic rice fields in terms of the cost-benefit analysis for rice production. It was found that there was more net profit in the organic rice fields than the conventional rice fields. Therefore, it could be concluded that organic rice production contributes more benefit of ecosystem service than conventional rice production.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_092.pdf460.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น