กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4197
ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diversity of phytoplankton and zooplankton in Welu River in Chantaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชดา ไชยเจริญ
เบญจวรรณ ชิวปรีชา
จันทิมา ปิยะพงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แพลงก์ตอนพืช -- ไทย -- จันทบุรี
แพลงก์ตอนสัตว์ -- ไทย -- จันทบุรี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ที่ประตูระบายน้ำ บ่อเจริญและปากแม่น้ำเวฬุบริเวณท่าสอน โดยเก็บตัวอย่าง 3 ครั้งในเดือนมีนาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 44 ชนิด ได้แก่ คลาส Chlorophyceae 20 ชนิด Euglynophyceae 5 ชนิด Bacillariophyceae 10 ชนิด Cyanophyceae 4 ชนิด Dinophyceae 4 ชนิด และ Chrysophyceae 1 ชนิด โดยที่ Chlorophyceae เป็นกลุ่มเด่นที่ประตูระบายน้ำบ่อเจริญ ที่บริเวณปากแม่น้ำท่าสอนพบแพลงก์ตอนพืช คลาส Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่น ส่วน แพลงก์ตอนสัตว์พบทั้งสิ้น 36 ชนิด ได้แก่ โรติเฟอร์ 21 ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด โคพีพอด 7 โดยโรติเฟอร์เป็น กลุ่มเด่น ที่ประตูระบายน้ำบ่อเจริญ ส่วนปากแม่น้ำท่าสอนพบว่าโคพีพอดเป็นกลุ่มเด่นในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน ส่วนเดือนสิงหาคมพบว่าโรติเฟอร์เป็นกลุ่มเด่น คุณภาพน้ำในช่วงเวลาที่ศึกษาบริเวณประตูระบายน้ำและปากแม่น้ำบริเวณท่าสอนอยู่ในเกณฑ์ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4197
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
822-836.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น