กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4197
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรัชดา ไชยเจริญ
dc.contributor.authorเบญจวรรณ ชิวปรีชา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-17T08:08:54Z
dc.date.available2021-06-17T08:08:54Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4197
dc.description.abstractศึกษาความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ที่ประตูระบายน้ำ บ่อเจริญและปากแม่น้ำเวฬุบริเวณท่าสอน โดยเก็บตัวอย่าง 3 ครั้งในเดือนมีนาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 44 ชนิด ได้แก่ คลาส Chlorophyceae 20 ชนิด Euglynophyceae 5 ชนิด Bacillariophyceae 10 ชนิด Cyanophyceae 4 ชนิด Dinophyceae 4 ชนิด และ Chrysophyceae 1 ชนิด โดยที่ Chlorophyceae เป็นกลุ่มเด่นที่ประตูระบายน้ำบ่อเจริญ ที่บริเวณปากแม่น้ำท่าสอนพบแพลงก์ตอนพืช คลาส Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่น ส่วน แพลงก์ตอนสัตว์พบทั้งสิ้น 36 ชนิด ได้แก่ โรติเฟอร์ 21 ชนิด คลาโดเซอรา 8 ชนิด โคพีพอด 7 โดยโรติเฟอร์เป็น กลุ่มเด่น ที่ประตูระบายน้ำบ่อเจริญ ส่วนปากแม่น้ำท่าสอนพบว่าโคพีพอดเป็นกลุ่มเด่นในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน ส่วนเดือนสิงหาคมพบว่าโรติเฟอร์เป็นกลุ่มเด่น คุณภาพน้ำในช่วงเวลาที่ศึกษาบริเวณประตูระบายน้ำและปากแม่น้ำบริเวณท่าสอนอยู่ในเกณฑ์ดีth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาth_TH
dc.subjectแพลงก์ตอนพืช -- ไทย -- จันทบุรีth_TH
dc.subjectแพลงก์ตอนสัตว์ -- ไทย -- จันทบุรีth_TH
dc.subjectความหลากหลายของชนิดพันธุ์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรีth_TH
dc.title.alternativeDiversity of phytoplankton and zooplankton in Welu River in Chantaburi provinceen
dc.typeArticleth_TH
dc.issue2th_TH
dc.volume25th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeDiversity of phytoplankton and zooplankton in Welu River, Chantaburi Province, were studied at “ BoCharoen”floodgate and “Ta-sorn” estuary. Three samples were collected on March, August and November in 2018. Phytoplanktons were identified to 38 taxa consisted of Chlorophyceae 20 species, Euglynophyceae 5 species, Bacillariophyceae 5 species, Cyanophyceae 4 species, Dinophyceae 3 species and Chrysophyceae 1 species. Chlorophyceae was dominanted taxon at floodgate. At estuary, Bacillariophyceae was dominanted taxon. Zooplankton was identified to 36 taxon; rotifer 21 species, cladoceran 8 species, copepod 7 species and crustacean larva. At floodgate, rotifer was dominated taxon. While estuary, copepod was dominated taxon in March and November and rotifer was dominated in August. Water qualities during studied period of both areas were of an acceptable standard.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journalth_TH
dc.page822-836.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
822-836.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น