กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3960
ชื่อเรื่อง: นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการประเมินสถานภาพของสัตว์น้ำท้องถิ่น: กรณีศึกษาในหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) ที่ถูกรุกรานโดยหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ecology, behavior and status assessment of native aquatic animals: a case study between native apple snails (Pila spp.) and invasive apple snails (Pomacea canaliculata) in Wetlands, Chanthaburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทิมา ปิยะพงษ์
สยาม อรุณศรีมรกต
เบญจวรรณ ชิวปรีชา
รัชดา ไชยเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หอยเชอรี่
หอยโข่ง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) และ หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยใช้การประเมินทางนิเวศวิทยาโดยเก็บข้อมูลความ หลากหลายของหอยและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางกายภาพเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ระหว่างเดือน มีนาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เป็น พื้นที่ในการศึกษา โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยทุกเดือนจาก 10 สถานีโดยใช้ลอบดักปลา 1 ตัวใน แต่ละสถานี ต่อการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยในแต่ละเดือน พบหอยเชอรี่ทั้งหมด 227 ตัว และพบหอยโข่ง พ้นธุ์พื้นเมืองเพียง 1 ตัว เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โมเดลเชิงเส้นพบว่าทุกพารามิเตอร์ทางกายภาพ มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติกับเวลาที่ (p < 0.001)
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 59/2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_109.pdf2.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น