กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3960
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์
dc.contributor.authorสยาม อรุณศรีมรกต
dc.contributor.authorเบญจวรรณ ชิวปรีชา
dc.contributor.authorรัชดา ไชยเจริญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-09-13T02:22:24Z
dc.date.available2020-09-13T02:22:24Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3960
dc.descriptionงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สัญญาเลขที่ 59/2561th_TH
dc.description.abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) และ หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยใช้การประเมินทางนิเวศวิทยาโดยเก็บข้อมูลความ หลากหลายของหอยและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางกายภาพเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ระหว่างเดือน มีนาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เป็น พื้นที่ในการศึกษา โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยทุกเดือนจาก 10 สถานีโดยใช้ลอบดักปลา 1 ตัวใน แต่ละสถานี ต่อการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยในแต่ละเดือน พบหอยเชอรี่ทั้งหมด 227 ตัว และพบหอยโข่ง พ้นธุ์พื้นเมืองเพียง 1 ตัว เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โมเดลเชิงเส้นพบว่าทุกพารามิเตอร์ทางกายภาพ มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติกับเวลาที่ (p < 0.001)th_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหอยเชอรี่th_TH
dc.subjectหอยโข่งth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleนิเวศวิทยา พฤติกรรม และการประเมินสถานภาพของสัตว์น้ำท้องถิ่น: กรณีศึกษาในหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila spp.) ที่ถูกรุกรานโดยหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรีth_TH
dc.title.alternativeEcology, behavior and status assessment of native aquatic animals: a case study between native apple snails (Pila spp.) and invasive apple snails (Pomacea canaliculata) in Wetlands, Chanthaburi Provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailchantimap@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailbenchawon@buu.ac.thth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeThis study was aimed to investigate status assessment of native apple snails (Pila spp.) and invasive apple snails (Pomacea canaliculata) by collect the the data of the snail diversity and physical parameters for 1 year in Welu River, Wetland, Chanthaburi Province between March 2019 and February 2020. Fish traps were used to collect the snails each month in 10 stations (1 trap/1 station) through the sampling period. It was found that there were a total of 227 individuals of the invasive apple snails where as there was ony 1 individuals of the native snail. When using linear model (ANOVA), it was found that All environmental variables varied significantly with time (p < 0.001).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_109.pdf2.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น