การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เชวง ซ้อนบุญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชวง ซ้อนบุญ; ศิรประภา พฤทธิกุล; ณฐมนต์ คมขำ; สุกัลยา สุเฌอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ลีลาวดี ชนะมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ลีลาวดี ชนะมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพงศ์เทพ จิระโร; เชวง ซ้อนบุญ; กชพร จันทรเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เชิงตัวเลขของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; เชวง ซ้อนบุญ; นิธิวดี วีระศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2เชวง ซ้อนบุญ; พงศ์เทพ จิระโร; ดวงฤทัย โอนประจำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เบญญาพร ใจเสน; เชวง ซ้อนบุญ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; ปานเพชร ร่มไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปานเพชร ร่มไทร; เชวง ซ้อนบุญ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; เบญญาพร ใจเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันไดแห่งความร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปานเพชร ร่มไทร; เชวง ซ้อนบุญ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; เบญญาพร ใจเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH-3C ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MATH-3C ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ
2564ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปสุพัตรา สาริพันธ์; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2565ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาภาวินี จิตต์โสภา; ศิรประภา พฤทธิกุล; เชวง ซ้อนบุญ
2564ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเชวง ซ้อนบุญ; ศิรประภา พฤทธิกุล; ภาวินี จิตต์โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครเชวง ซ้อนบุญ; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ธนวรรธน์ สุวรรณปาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563รูปแบบการดำเนินงานสภานักเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครเชวง ซ้อนบุญ; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ธนวรรธน์ สุวรรณปาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์