กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1872
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the bachelor of education program (5 years curriculum) in early childhood education (revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชวง ซ้อนบุญ
ศิรประภา พฤทธิกุล
ณฐมนต์ คมขำ
สุกัลยา สุเฌอ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาบูรพาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามรูปแบบซิปป์ 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 190 คน ประกอบด้วย ผู้เชียวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัยปฏิบัติการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูลและการจัดกลุ่มข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี จำแนกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาและ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ จากจำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการทั้งในปี พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำนวนตัวบ่งชี้ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ดำเนินการผ่าน จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 3. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ตามรูปแบบซิปป์ พบว่า 3.1) ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านบริบทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการของหกลักสูตรโดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก 3.3) ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จำแนกเป็น 3.3.1) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3.3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านผลการเรียนรู้สำคัญของหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1872
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น