กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10146
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of enhncing innovtive thinking skills of kindergrteners through lerning experience mngement bsed on stem eductionl concepts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชวง ซ้อนบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศิรประภา พฤทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภาวินี จิตต์โสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.
คำสำคัญ: ความคิดและการคิด -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นปฐมวัย
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ความคิดและการคิด
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10146
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62920353.pdf9.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น