การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุบล ธเนศชัยคุปต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555An analysis of the answers to english negative yes/no questions of the first-year undergraduate students at Burapha Universityอุบล ธเนศชัยคุปต์; วารีรัตน์ สีแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกของจิระนันท์ พิตรปรีชา ในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์; อุบล ธเนศชัยคุปต์
2555การวิเคราะห์คำตอบของคำถามใช่หรือไม่แบบปฏิเสธภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาอุบล ธเนศชัยคุปต์; วารีรัตน์ สีแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การวิเคราะห์จำนวนและปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานเขียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคตากอุบล ธเนศชัยคุปต์; ฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การเปรียบเทียบนิทานมหัศจรรย์ไทยและนิทานมหัศจรรย์ต่างประเทศตามกรอบทฤษฎีโครงสร้างนิทานพื้นบ้านของวลาดิมีร์ พร็อพพ์อุบล ธเนศชัยคุปต์; ชนัญชิดา เรืองจรูญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การเปรียบเทียบปัจจัยการเรียนรู้และการเปรียบเทียบปัจจัยการเรียนรู้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์-ภาษาอังกฤษอุบล ธเนศชัยคุปต์; ณัฐวิทย์ ปรีพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560รูปแบบและกลวิธีการแปลคำประชดเสียดสี : กรณีศึกษา นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินอุบล ธเนศชัยคุปต์; สมภพ ใหญ่โสมานัง; ณัฐณิชา ขามเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์