กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2174
ชื่อเรื่อง: An analysis of the answers to english negative yes/no questions of the first-year undergraduate students at Burapha University
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การวิเคราะห์คำตอบของคำถามใช่หรือไม่แบบปฏิเสธภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุบล ธเนศชัยคุปต์
วารีรัตน์ สีแดง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: English language - - Errors of usage
English language - - Pronunciation by foreign speakers
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2174
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p203-223.pdf4.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น