การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรรถพล เชยศุภเกตุ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การกำจัด Cu Mn และ Zn โดยกระบวนการดูดซับด้วยเปลือกหอยสุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คฑาวุธ ภาชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ, และอื่นๆ
2562การปรับปรุงผิวพลาสติกโดยเทคนิคลำพลาสมาที่ความดันบรรยากาศสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุตกแต่งธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนาฟิล์มพลาสติกชีวภาพ จากพอลิแลคติกแอซิดร่วมกับวัสดุธรรมชาติอรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมคิด ใจตรง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยกร เทียนชัย, และอื่นๆ
2559การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในห้องเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานซึ่งสร้างขึ้นด้วยวงบ่อซีเมนต์ตามแบบจำลองหม้อดินเก็บความเย็นอรรถพล เชยศุภเกตุ; นานทรี หุ้นเหี้ยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศเพื่อใช้ในการปรับพื้นผิวของกระจกสไลด์อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทคม เป็นมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2558การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน : ?bกรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีอรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนัสถา รัตนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โอภาส วงศ์ทางประเสริฐ, และอื่นๆ
2558การสร้างและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์บนนิกเกิลออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กุมาริกา วานิชชัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเคลือบและปรับปรุงผิวฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมอัลลอยด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับงานป้องกันการกัดกร่อนอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริงกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมคาร์ไบด์ด้วยวิธี ดีซี แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง สำหรับงานด้านเคลือบเพื่อความสวยงามอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปัตเตอริงอรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลการอบชุบทางความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลของมุมสัมผัสหยดน้ำบนกระจกสไลด์ที่ปรับสภาพด้วยพลาสมาเจ็ทระบบความดันบรรยากาศอรรถพล เชยศุภเกตุ; นันท์นริญ พิสิฐรัชต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, และอื่นๆ