กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15872
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิรันดร์ วิทิตอนันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อรรถพล เชยศุภเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
Science and Technology
ฟิล์มบาง
สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)?'
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15872
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf474.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น