กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3823
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงผิวพลาสติกโดยเทคนิคลำพลาสมาที่ความดันบรรยากาศสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุตกแต่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Surface Modification of Plastics using Atmospheric Pressure Plasma Jet Technique for Decorative Applications
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนัสถา รัตนะ
อรรถพล เชยศุภเกตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พลาสมา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผิวของพลาสติก (polypropylene, polycarbonate and acrylonitrile butadiene styrene) ถูกปรับปรุงผิวด้วยลำพลาสมาที่ความดันบรรยากาศเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นผิวรองรับสำหรับการเคลือบอลูมิเนียม ผิวของผิวของพลาสติกถูกปรับปรุงผิวภายใต้เงื่อนไขที่ศึกษา 2 เงื่อนไข ดังนี้ (1) พลาสมาของอาร์กอนที่เวลาต่าง ๆ กัน (0-3 นาที) และ (2) แก๊สชนิดต่าง ๆ (แก๊สอาร์กอนและแก๊สอาร์กอนผสมออกซิเจน) ลักษณะเฉพาะของผิวผิวของพลาสติกที่ถูกปรับปรุงผิวถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม เครื่องเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปีและเครื่องวัดมุมสัมผัสหยดน้ำ การยึดเกาะของฟิล์มอลูมิเนียมบนผิวของพลาสติกถูกศึกษาด้วยวิธี cross-cut ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผิวของพลาสติกที่ถูกปรับปรุงผิวด้วยพลาสมาจะปรากฎหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น C−O, C=O and O−C=O ซึ่งหมู่ฟังก์ขึ้นเหล่านี้สามารถเพิ่มสมบัติการชอบน้ำของผิวพลาสติกและปรับปรุงการยึดเกาะของฟิล์มอลูมิเนียมบนผิวของพลาสติก นอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานและความขรุขระที่ผิวของพลาสติกเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเวลาในการปรับปรุงผิวด้วยพลาสมาเพิ่มขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3823
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_317.pdf2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น