การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุเมธ งามกนก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 136  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; จเร พัฒนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; พิมวิพา ทายประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; ธนพล ชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; กาญจนา ช้างเยาว์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; ณัฐพร จันเทพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; วราภรณ์ อำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกาษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ศรัญญา พันธุนาคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; โศภิดา คล้ายหนองสรวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสุเมธ งามกนก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; พัชรี สร้อยสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดชัยพจน์ รักงาม; สุเมธ งามกนก; สาวิตรี จำปาศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; สถาพร พฤฑฒิกุล; รติรัตน์ คล่องแคล่ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการนำกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; สายสวาท สุขวิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาธนวิน ทองแพง; สุเมธ งามกนก; นันทพล สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศสมโภชน์ อเนกสุข; สุเมธ งามกนก; ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; วีรชน บัวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; เกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์