การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; รติพร แสนรวยเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ณ กรุงฮานอย : ข้อสังเกตบางประการด้านนโยบายการศึกษาและการเปิดประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรศิษฎ์ คำรอด, และอื่นๆ
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ธาราพงษ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมระดับชั้นประถมศึกษาตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; พระเอนก บุญโยประการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การวางรากฐานการชลประทานของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; สุกัญญา จันใด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; ดิลก คำคูเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชองในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; จุฑาวดี กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; จุฑาวดี กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การส่งเสริมสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ธีระพงษ์ อาญาเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ทรงพล บุญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาในสถานศึกษาตามแนวชายแดน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานีพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุตติชน บุญเพศ, และอื่นๆ