การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรัตน์ ไชยชมภู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 75  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; พงศ์เทพ จิระโร; พนิดา มากสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สุรัตน์ ไชยชมภู; พิมพ์วรีย์ ใจสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; บุษยรัตน์ ทรัพย์มูล; มหาวิทยาลัยบูร. พาคณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; สมศรี ทองนุช; อนุสรา สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; นิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อรณิช เกิดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุรัตน์ ไชยชมภู; อภิชาติ ชุมพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; เอกชัย นาสืบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2สุรัตน์ ไชยชมภู; นันทวีร์ พงษ์นาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมในการบริหารตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอารยธรรมบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สมใจ ยงปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองกระบอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1สุรัตน์ ไชยชมภู; ธนากุล สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทรสุรัตน์ ไชยชมภู; อัจฉราพร สารสมัคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ศุกร์ฤดี มีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนพระแสงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; ฆุสกิตติ์ ดากิ่งประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; อุมาพร นารินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; อิษฎา นรเศรษฐ์พิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์