การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรัตน์ ไชยชมภู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 109  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; พงศ์เทพ จิระโร; พนิดา มากสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สุรัตน์ ไชยชมภู; พิมพ์วรีย์ ใจสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; บุษยรัตน์ ทรัพย์มูล; มหาวิทยาลัยบูร. พาคณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; สมศรี ทองนุช; อนุสรา สิงห์โต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; สมุทร ชำนาญ; นิทัศน์ ชาวโพธิ์พระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อรณิช เกิดแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สุรัตน์ ไชยชมภู; อภิชาติ ชุมพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาคตะวันออกสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2558การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; สุรัตน์ ไชยชมภู; ภิรมย์ ลี้กุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรียา พลายพงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; เอกชัย นาสืบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีสุรัตน์ ไชยชมภู; ภูมิเดช สุขอ้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภนิตย์ ลีนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร ภักดีการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2สุรัตน์ ไชยชมภู; นันทวีร์ พงษ์นาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 18สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาดา ศรัทธาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัตพิชา นวนประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.