การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุดสายชล หอมทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษาเบื้องต้นของการแพร่กระจายของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดและ Staphylococcus aureus บนเมาส์คอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะและโทรศัพท์มือในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีสุดสายชล หอมทอง; ดวงกมล นิลพันธุ์; วราลักษณ์ วิราทนา; นฤพล เดชกล้า; นฤพล เดชกล้า, และอื่นๆ
2550การสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในฟองน้ำล้างจานสุดสายชล หอมทอง; กิ่งกาญ แสงสุริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การแพร่กระจายของ Samonella ในเนื้อหมูสุดสายชล หอมทอง; ผกามาศ ลี้วาทินแสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิสุดสายชล หอมทอง; จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต; ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง; อำไพ บุตรงาม; บุณฑริกา นิลโนรี, และอื่นๆ
2555การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในเนื้อไก่ดิบปรุงรสสุดสายชล หอมทอง; จุฑามาศ สุขศรี; อาฬวี ขำทอง; อัญธิกา พูลทรัพย์
2558ความหลากชนิดและฤทธิ์ต้านการเจริญจุลินทรีย์ก่อโรคฉวยโอกาสของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรีสุดสายชล หอมทอง; ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมผงและเนยแข็งสุดสายชล หอมทอง; กานดา มากหมื่นไวย์; ยุพยงค์ บุญทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2009ผลของน้ำส้มสายชู กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการลดลงของ Salmonella typhimurium บนใบสาระแหน่สุดสายชล หอมทอง; นันทวัน กรัตพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ผลของน้ำส้มสายชู กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการลดลงของ Salmonella Typhimurium บนใบสาระแหน่สุดสายชล หอมทอง; นันทวัน กรัตพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญของ Chaetoceros calcitransสุดสายชล หอมทอง; วชิราภรณ์ ก้องกังวาลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดยาฆ่าแมลงและสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนและความเป็นพิษของสารทั้ง 2 กลุ่มในอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ปริยา นุพาสันต์; สุดสายชล หอมทอง; จิระสันต์ มีรัตน์, และอื่นๆ