กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/840
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดยาฆ่าแมลงและสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนและความเป็นพิษของสารทั้ง 2 กลุ่มในอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Occurrence of contamination and development techniques for insecticides and synthetic dyes detection in seafood in order to establishment for Chonburi Center for insecticides and synthetic dyes detection in seafood
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ปริยา นุพาสันต์
สุดสายชล หอมทอง
จิระสันต์ มีรัตน์
สมศักดิ์ จำปาทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยาฆ่าแมลง
สีสังเคราะห์
อาหารทะเลแห้ง
แบคทีเรียกลุ่มทนเค็ม
แบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี
แบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาการปนเปื้อนด้วยยาฆ่าแมลงและสีสังเคราะห์ รวมทั้งแบคทีเรียในอาหารทะเลแห้งที่จำหน่ายในจังหวัดชลบุรี ด้วยชุด Sceening test พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในกุ้งแห้ง 50% ปลาแห้งและปลากรอบ 22.73% ปลาหมึกแปรรูป 21.43% หอยแห้ง 50% หมึกแห้ง 30% และปูกรอบ 0% ส่วนการปนเปื้อนสีสังเคราะห์พบในกุ้งแห้ง 62.5% ปลาแห้งและปลากรอบ 18.18% ปลาหมึกแปรรุป 28.57% หอยแห้ง 25% หมึกแห้ง 0% และปูกรอบ 100% ส่วนปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป แบคทีเรียกลุ่มทนเค็มและแบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโร แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารทะเลแห้ง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอาหารทะเลแห้งที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปและแบคทีเรียกลุ่มทนเค็มมากที่สุดคือ หมึกกะตอย มีปริมาณแบคทีเรียเท่ากับ 4.40*109 CFU/g และ 1.97*109 CFU/g ตามลำดับ อาหารทะเลแห้งที่มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรแบคทีเรียซีอีมากที่สุดคือ หมึกไข่ มีปริมาณแบคทีเรียเท่ากับ 13.70*104 CFU/g ส่วนการจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียในอาหารทะเลแห้งพบแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus รองลงมาคือ Bacillus และ Micrococcus ตามลำดับ ส่วนแบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่จำแนกได้คือ Proteus, Enterobacter และ Klebsiella ดังนั้นควรมีการติดตามตรวจสอบและตระหนักถึงควมปลอดภัยในอาหารเป็นระยะโดยเฉพาะในอาหารกลุ่มปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเกินค่ามาตรฐานและอาหารที่บริโภคในแต่ละวันและผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/840
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น