กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2584
ชื่อเรื่อง: คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมผงและเนยแข็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Microbiological quality of milk powders and cheese
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
กานดา มากหมื่นไวย์
ยุพยงค์ บุญทวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จุลชีววิทยาทางอาหาร
นมผง
เนยแข็ง
วันที่เผยแพร่: 2550
บทคัดย่อ: การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมผง 30 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เนยแข็ง 30 ตัวอย่าง ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในบริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยทำการสุ่มตรวจในเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 พบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในนมผงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (1.22±4.9)×10 CFU/g โดยปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดที่พบอยู่ในช่วงน้อยกว่า 10^2 CFU/g คิดเป็น 76.67 เปอร์เซ็นต์และพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มและ Escherichia coli มีปริมาณน้อยกว่า 3 MPN/g สำหรับการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคนนี้พบการปนเปื้อน Bacillus cereus จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ และพบ Listeria sp. 2 ตัวอย่างคิดเป็น 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตรวจไม่พบ Salmonella sp., Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes ในตัวอย่างทั้งหมด ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในเนยแข็งมีค่าน้อยกว่า 10^2 CFU/g คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด สำหรับแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่พบปริมาณมากเท่ากับ 460 MPN/g คิดเป็น 3.34 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่าง ทั้งหมด ส่วน E. coli มีจำนวนน้อยกว่า 3 MPN/g ในทุกตัวอย่าง และไม่พบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค S. aureus Salmonella sp. B. cereus และ L. monocytogenes
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2584
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p53-62.pdf12.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น