กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2433
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prevalence of Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in Sushi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต
ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง
อำไพ บุตรงาม
บุณฑริกา นิลโนรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปนเปื้อนในอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
ซูชิ
บาซิลลัส
สตาฟีย์โลค็อกคัส ออเรียส
อาหารญี่ปุ่น
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การศึกษาการแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus โดยวิธี standard plate count และ วิธี MPN ในซูชิ 40 และ 41 ตัวอย่าง ตามลำดับ ที่สุ่มตัวอย่างมาจากร้านค้าที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า บริเวณอำเภอเมือง อำเภอศรีราชา และบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 ผลการศึกษา พบการปนเปื้อนของ S. aureus ในตัวอย่างซูชิ 14 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 35) ซึ่งมี 11 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 27.5) มีค่ามากกว่า เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549 ส่วนการปนเปื้อนของ B. cereus ในซูชิ พบว่า 12 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 29.26) มีการปนเปื้อนของ B. cereus ซึ่งมี 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 2.44) ที่มีแนวโน้มจะมีปริมาณเชื้อสูงเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2433
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
69-76.pdf787.02 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น