การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาติ เถาทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 65  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนแบบถนิมพิมพาภรณ์ : แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์เครื่องประดับสุชาติ เถาทอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กนกวรรณ ใจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การจัดการแสดงโขน : ?bกรณีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง = Khon performance of Salachalermkrung Royal Theatreสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เลิศศิริร์ บวรกิตติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์, และอื่นๆ
2559การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุชาติ เถาทอง; สันติ เล็กสุขุม; สมพล ดำรงเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554การบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมของ ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิสิต พิมพะติกติกะ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบเครื่องประดับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มาริษา เทศปลื้ม, และอื่นๆ
2555การศึกษากระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าพิมพ์โขมพัสตร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Nnthphon Tngthwornkrn; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559การศึกษาความสัมพันธ์ของอนาชีดเพื่อหาแนวทางส่งเสริมแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยมุสลิม ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราสุชาติ เถาทอง; สุวิทย์ จิระมณี; อมราวดี แชเปีย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม สำหรับจัดทำคู่มือการท่องเที่ยว= ?bThe study of thai mural painting of temple wat suthat dhepwararam for tourism instruction bookletสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทวีป ช่วยคุณูปการ, และอื่นๆ
2556การศึกษาศักยภาพงานศิลปกรรมตลาดน้ำดอนหวายเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมชาย เทศปลื้ม, และอื่นๆ
2554การศึกษาศักยภาพตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ใน "โครงการสืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน" เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาจรีย์ สุขาภิรมย์, และอื่นๆ
2550การศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การศึกษาหัตถกรรมชุมชน : ?bกรณีผลิตภัณฑ์หินทราย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา = The study on community handicraft industry : Sand-Stone products of Amphoe Si-Khio, Nakhon Rachasima provinceสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนัส จอมปรุ, และอื่นๆ
2547การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างของไทยสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555การศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าโขมพัสตร์ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เลิศศิริร์ บวรกิตติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เวชกร ตาลวันนา, และอื่นๆ
2553การศึกษาแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครสุวิทย์ จิระมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เลิศศิริร์ บวรกิตติ, และอื่นๆ
2547การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546การสร้างแบบฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2546การสร้างแบบฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2543การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม)สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์