กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12742
ชื่อเรื่อง: การทดลองออกแบบอาคารสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Experimentl design for public building in world heritge: yutthy ntionl historicl city
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สันติ เล็กสุขุม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สมพล ดำรงเสถียร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
มรดกโลก -- ไทย -- พระนครศรีอยุธยา
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
อาคาร -- การออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์(ปรด ) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12742
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf93.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น