การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาดา กรเพชรปาณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล Arimaสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
2562การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม p ปรับแก้ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม P ปรับแก้สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2552การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนและโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; Larry R. Nelson; อัญชลี ศรีกลชาญ; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การประมาณปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้ตัวประมาณอัตราส่วนของพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยภายใต้เงื่อนไขค่ามากสุดและค่าน้อยสุดประหยัด แสงงาม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ชลิดา ตระกูลสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การฝึกการรับรู้ทางการมองเห็นโดยประยุกต์ทฤษฎีเส้นทางการเคลื่อนที่ของหลายวัตถุสำหรับเพิ่มความสามารถทางปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; นันทา ลีนะเปสนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพยากรณ์ระยะเวลานอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ตัวแบบ Arimax ปรับใหม่สุชาดา กรเพชรปาณี; กิตติศักดิ์ จังพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2550การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย; จิรา จันทร์กระจ่าง; บุญร่วม ทิพพศรี, และอื่นๆ
2555การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษางานวิจัยสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประวิทย์ ทองไชย, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแบบจำลองการติดตามหลายวัตถุทรงเหลี่ยมเคลื่อนที่แบบสามมิติ (3D-MBTM) สำหรับเพิ่มความสามารถด้านสามมิติสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์สุชาดา กรเพชรปาณี; Ung, Poliny; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโครงสร้างความคิดร่วมกับการกำกับอารมณ์สำหรับลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีสุชาดา กรเพชรปาณี; นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบพหุกิจกรรมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับวัยรุ่นไทยพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศราวุธ ราชมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมนวดผสมผสานการนวดไทยแบบราชสำนักกับการกดจุดแบบจีนสำหรับผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุชาดา กรเพชรปาณี; บุราณี ระเบียบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2555การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรีสมพร สุทัศนีย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประดิษฐ์ ทองคำวัน, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเอกลักษณ์แห่งตนและค่านิยมในการเลือกคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลวรรณ โมรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมสิทธิ์ จิตสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพร ดอกไม้, และอื่นๆ