การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาดา กรเพชรปาณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม p ปรับแก้ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การตรวจสอบเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โดยใช้แผนภูมิควบคุม P ปรับแก้สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2552การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนและโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; Larry R. Nelson; อัญชลี ศรีกลชาญ; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การประมาณปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้ตัวประมาณอัตราส่วนของพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยภายใต้เงื่อนไขค่ามากสุดและค่าน้อยสุดประหยัด แสงงาม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ชลิดา ตระกูลสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย; จิรา จันทร์กระจ่าง; บุญร่วม ทิพพศรี, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแบบจำลองการติดตามหลายวัตถุทรงเหลี่ยมเคลื่อนที่แบบสามมิติ (3D-MBTM) สำหรับเพิ่มความสามารถด้านสามมิติสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์สุชาดา กรเพชรปาณี; Ung, Poliny; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโครงสร้างความคิดร่วมกับการกำกับอารมณ์สำหรับลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีสุชาดา กรเพชรปาณี; นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบพหุกิจกรรมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับวัยรุ่นไทยพีร วงศ์อุปราช; สุชาดา กรเพชรปาณี; ศราวุธ ราชมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาโปรแกรมนวดผสมผสานการนวดไทยแบบราชสำนักกับการกดจุดแบบจีนสำหรับผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2550การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย : กรณีศึกษาคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสุชาดา กรเพชรปาณี; พูลพงศ์ สุขสว่าง; วัลย์ลดา วรกานตศิริ; สุภลักษณ์ สีใส; ธัชทฤต เทียมธรรม, และอื่นๆ
2560การลดอาการถอนนิโคตินและเพิ่มการผ่อนคลายด้วยโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้าร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยไทยในการเลิกบุหรี่สุชาดา กรเพชรปาณี; สนอง คล้ำฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; กัญญ์รินท์ สีกาศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2542การสังเคราะห์งานวิจัยวิธีการเรียนวิธีการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ยั่งยืนของเด็กไทย วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาแก้วตา คณะวรรณ; สุชาดา กรเพชรปาณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; รวิชญุฒม์ ทองแม้น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องที่พึงพอใจกับเพลงไทยบรรเลงที่พึงพอใจ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองยุทธนา จันทะชิน; สุชาดา กรเพชรปาณี; คมพล พันธ์ยาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบระดับสมาธิตามแนวพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ไทยจำแนกตามระดับพรรษา : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; พระสรณ์สิริ ปชฺชลิโต (โททอง); มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการนวดโดยการประยุกต์ทฤษฎีเส้นประธานสิบกับการนวดกดจุดแผนจีนปรัชญา แก้วแก่น; สุชาดา กรเพชรปาณี; จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา