การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 65  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในกากรส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อรอนงค์ นวลตาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อรทัย วรรณ์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุภัทสรานันท์ โพธิ์กัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; กนกวรรณ ชื่นใจจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การประเมินความรู้และความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของครูในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สร้อยระย้า เขตต์คีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; ชุติมา ทัศโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชัยพจน์ รักงาม; ณัฐชา จันทร์ดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; พงศ์เทพ จิระโร; กฤตยา มงคลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุปราณี จินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานสำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; นีรนาท จุลเนียม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มุทิตา อุตมะพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; คมสัน กัลยารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ธัญชนก บุตรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุเมธ พลคะชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; เกศินี ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียนตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองผลาดร สุวรรณโพธิ์; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้กระบวนการการแก้ปัญหาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; วนิดา จำนงค์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนกวดวิชามุมภาษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; วรัญญู เลิศสุวรรณวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์