การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 105  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; สุพัตรา ตาดม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในกากรส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อรอนงค์ นวลตาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อรทัย วรรณ์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุภัทสรานันท์ โพธิ์กัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; กนกวรรณ ชื่นใจจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การประเมินความรู้และความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของครูในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพยากรณ์ประสิทธิผลการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ชัยพจน์ รักงาม; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; เอมมิกา วัชรสุทธิพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสุเมธ งามกนก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; พัชรี สร้อยสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สร้อยระย้า เขตต์คีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สร้อยระย้า เขตต์คีรี, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; ชุติมา ทัศโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชัยพจน์ รักงาม; ณัฐชา จันทร์ดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; พงศ์เทพ จิระโร; กฤตยา มงคลวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกคุณวุฒิ คนฉลาด; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชลิต เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุรีพร อนุศาสนนันท์; สุปราณี จินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานสำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนารูปแบบการวางแผนการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยพจน์ รักงาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิพงษ์ สุขนาค, และอื่นๆ
2560การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ปริญญา ทองสอน; นีรนาท จุลเนียม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เมืองพัทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สกุลวัฒน์ รัชนีกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภาส ไก่แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา